Ming làm Socorro phụ tỉnh bản đồ
Bản đồ của Ming làm Socorro phụ tỉnh