Đôi tình nhân Quốc tế, São Xóa bản đồ
Bản đồ của Xuất Quốc tế, São Xóa